Over ons privacybeleid:
Dots of Nature geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig
hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die
wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor
commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het
gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Dots of Nature. De ingangsdatum
voor de geldigheid van deze voorwaarden is 17/06/2019, met het publiceren van een nieuwe versie
vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u
door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke
voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit
op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en
welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor
privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Mollie:
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het
platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens
zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor
uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan
(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met
betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de
onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw
gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

PostNL:
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken
gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor
noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt
deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL
onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL:
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken
gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk
dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen
ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers
inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Algemeen doel van de verwerking:
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het
doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw
gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze
gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen
wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om
aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal
tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of
wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens:
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Dots of Nature op grond van een wettelijke verplichting worden
gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van
overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen.

Bewaartermijnen:
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren
totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons
aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke
administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze
gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten:
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde
rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen
u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen
wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds
bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per
post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van
afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde
gegevens. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht:
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als
uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle
gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder
vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht:
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen
aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw
verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een
bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking:
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als
uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de
gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid:
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met
die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een
reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende emailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van
ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een
dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door of in opdracht van Dots of Nature. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk
de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar
gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter
beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan
geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw
gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo
is, neem dan contact op met onze contactpersoon via info@dotsofnature.com

Google Analytics:
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en
regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen
analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen:
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in
deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid:
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd
de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds
verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de
hoogte.

Contactgegevens
Dots of Nature
Abersland 1706

6605 NB Wijchen – Nederland 

+31(6)-4736593

info@dotsofnature.com
Contactpersoon: Lotte Hulsink

KvK : 69901724

BTW: NL001881005B50

NL68INGB0009262781